Souhlas se zpracováním osobních údajůInformace o právech subjektu údajů (osobách) vztahujících se k souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Osoba udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů (tj. kliknutím na tlačítko „ODESLAT SOUHLAS“) souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v tomto formuláři (tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. další údaje nezbytné pro naplnění účelu zpracování), a to pro účely zasílání informativních sdělení, dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Souhlas je udělen na dobu neurčitou, přičemž může být osobou kdykoli odvolán výslovným sdělením zaslaným e-mailem na adresu podatelna@fdv.cz. Odvolání souhlasu bude zpracováno a výmaz osobních údajů bude proveden bez zbytečného odkladu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Osoba má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Osoba má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i právo požadovat, aby FDV jakožto správce odstranil závadný stav resp. rozpor se zákonem nebo s ochranou soukromého a osobního života osoby, přičemž v případě vzniku jiné než majetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů se při uplatnění nároku postupuje podle zvláštního zákona.

FDV poskytuje osobám následující informace o zpracování osobních údajů

  1. Zpracovatel je Fond dalšího vzdělávání,
  2. účel zpracování je vymezen výše, přičemž právním základem pro zpracování je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů osobou, a to pro konkrétní účely zpracování,
  3. FDV v některých případech předává údaje dalšímu subjekt ke zpracování; tímto subjektem je Ministerstvo práce a sociálních věcí,
  4. FDV nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
  5. osobní údaje budou u FDV, z. s. uloženy po dobu uděleného souhlasu s jejich zpracováním,
  6. osoba má právo požadovat od FDV jako správce přístup k osobním údajům, které se jí týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
  7. osoba je oprávněna odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše,
  8. osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů,
  9. požadavek na poskytování osobních údajů je požadavkem, na základě kterého může být osoba příjemcem marketingových sdělení FDV a v důsledku neposkytnutí osobních údajů by nebylo možné zasílání marketingových sdělení FDV.
Prohlášení o ochraně osobních údajů Správce naleznete ZDE.